What’s UP?

Läs det senaste från vår blogg

Kategorier
Skriven av Ann Kjellgren | Stockholm
på december 08, 2020

Utländskt investeringskapital är ett vitalt drivmedel i länders, regioners och städers ekonomiska motorer. Vad händer när en pandemi lägger sig som en blöt filt av osäkerhet över företagsklimatet? För att få svar bjöd Up in experter inom place branding och internationella investeringar för att diskutera pandemins påverkan på respektive region och dela sin syn på framtiden. Det blev ett samtal som präglades av ödmjuka insikter om krishantering, glädje över nya digitala lösningar för storytelling och en enigt positiv syn på framtiden.

Paneldeltagare:

Eric Menges - President & CEO, FrankfurtRheinMain GmbH

Laurens Kok - Head of foreign investments, The Hague Business Agency

Olof Zetterberg - tidigare CEO, Stockholm Business Region

Chris Brown - Director Marketing, Liverpool

 

Se hela sändningen här

 

Investeringarna fortsätter och fysiska möten behövs även i framtiden

På frågan huruvida det kommer vara nödvändigt att korsa landgränser för att etablera nya affärsrelationer i framtiden är panelens svar eniga - fysiska möten mellan människor är och förblir avgörande för  affärsrelationer. Olle Zetterberg berättar att Stockholm har haft större efterfrågan på lokaler under 2020 än året innan. Bolag inom tech och fin-tech har tagit stora kliv framåt till följd av digitaliseringen, vilket attraherar investerare, och Olle påpekar att det fortfarande finns gott om utländskt investeringskapital som måste ta vägen någonstans. Eric i Frankfurt instämmer och tillägger att företag inte vill vara begränsade till sina egna länders gränser, inte ens under pandemin. Laurens i Nederländerna vittnar också om ett starkt intresse från utländska företag. Pandemin har gjort fysisk etablering utomlands mer komplicerad men den har verkligen inte upphört. Både Olle och Laurens betonar vikten av att vara tydlig med sitt nischade erbjudande mot investerare, särskilt för mindre städer. Laurens förklarar att Haag inte kan nöja sig med att vara en del av Nederländernas nationella identitet eftersom den digitala kommunikationen kräver mycket mer nischad storytelling. Det räcker inte heller att enbart maximera antalet arbetstillfällen. Istället bör man utgå från andra sociala värden, såsom livskvalitet och miljövänlighet.

 

Digitaliseringen har inte minskat betydelsen av att ha lokal personal på plats

Digitaliseringen gör det möjligt att mötas från olika delar av världen, har detta minskat betydelsen av att ha lokal personal? Enligt Eric är svaret nej. Att ha lokal närvaro på den marknad där företaget gör affärer är avgörande. Med personal på plats slipper företagen ta hänsyn till tidsskillnader och restider, samtidigt som man får en djupare förståelse för sociala och kulturella faktorer som påverkar det lokala affärsklimatet.

En ytterligare aspekt på digitaliseringen är möjligheten för talanger att arbeta på distans. Hur har den utvecklingen påverkat städers förmåga att attrahera ny arbetskraft? Olle beskriver hur det så viktiga ekosystemet av inkubatorer och hubbar för talanger inom tech sektorn i Stockholm påverkats negativt av pandemin. Även om talanger från EU fortfarande vill flytta till Stockholm har energin delvis gått förlorad under pandemin när människor inte kunnat vistas på samma plats. De unika fördelarna med Stockholms tech-arena kommer inte till sin rätt när människor inte får mötas irl. Chris i Liverpool betonar vikten av att städer bygger en tilltalande, livfull och pulserande stadsidentitet som kan attrahera talanger. Känslan att staden är ett bra ställe att bo med sin familj spelar stor roll. Erics spaning är att utbudet av bostäder kommer att få ännu större betydelse för städernas varumärken framöver. Risken att behöva jobba hemifrån är en ny variabel för talanger som överväger att flytta till en ny stad.

 

Case: Så blev Stockholm "The Capital of Scandinavia"

 

Städers identiteter förändras men är fortsatt attraktiva för företag

Att städer fortfarande är attraktiva platser för investeringar, trots de problem som uppstått i städerna under pandemin, är panelen överens om. Däremot har städernas identiteter påverkats på olika sätt under året. I Liverpool beskriver Chris hur pandemin blivit ett tillfälle att omvärdera vad staden står för. En viktig lärdom är att inte ta sin befolkning för given och vara noga med att visa tacksamhet till de människor som stannar och stakar ut vägen framåt tillsammans med staden. Istället för att förlita sig på inresta besökare har Liverpool fått arbeta mycket mer proaktivt med digital storytelling om staden. Tidigare dominerades stadens storytelling av fotboll och The Beatles. Idag står den känslomässiga kopplingen till de egna invånarna i centrum i budskapet som sänds ut till omvärlden.

Frankfurts identitet är traditionellt starkt kopplad till bank och finans, men Eric berättar att pandemin öppnat upp för nya industrier att bidrar till stadens varumärke. Exempelvis har BioNTechs vaccinkandidat mot Covid-19 utvecklats i Frankfurt. För stadens datacenter har inflödet av projekt varit konstant till följd av det digitala språnget. Både Life Science och IT-sektorn har haft enorm betydelse i krisen, och adderar viktiga delar till Frankfurts identitet. Tysklands kraftfulla agerande för att hantera smittspridningen har också satt landet på kartan för investerare i en ny bemärkelse. Risken för stora, globala kriser kommer att vara en faktor för investerare framöver och just nu har en mix av viktiga faktorer varit till Tysklands fördel.

 

Skandinaviens främsta attraktion - läs om UPs branding av Kungliga Djurgården

 

Slutligen - när Covid är över kvarstår problemen med Brexit

Chris i Liverpool gör klart och tydligt att hans stad alltid kommer vara pro Europa, och han hoppas innerligt att utträdesavtalet med EU ska gynna resor till UK. Det vore tragiskt att tappa kulturell mångfald och möjligheter för företag att etablera sig, säger han och avslutar med att konstatera att när Covid är över kvarstår tyvärr Brexit.

 

    Har du en tanke? Lämna en kommentar